Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Van Langen Counselling

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Van Langen Counselling te Groet.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door Opdrachtnemer aangegaan.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Inschrijving en verstrekking van opdracht
Inschrijving/verstrekking van opdracht voor een opleiding/training/cursus vindt altijd schriftelijk plaats waarbij zowel een brief als e-mail worden erkend.
Van Langen Counselling zal een inschrijving schriftelijk dan wel elektronisch bevestigen. Genoemde bevestiging geldt als overeenkomst en bewijs van inschrijving/opdracht.

Artikel 4: Annuleren
Deelnemer/organisatie kan zonder opgave van redenen uiterlijk 14 dagen na opgave kosteloos annuleren.
Bij annulering na 14 dagen doch uiterlijk 4 weken voor aanvang wordt 25% van het totaal verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang is de cursist/organisatie verplicht de volledige investering te vergoeden

Een individueel Counselling of coachinggesprek kan uiterlijk 1 dag voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Na verplaatsing of afmelding korter dan 1 dag voor aanvang wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Indien deelnemer zonder afbericht niet op het gesprek verschijnt is deelnemer/organisatie 50% van het bedrag verschuldigd.

Indien een cursist om welke reden dan ook verhinderd is kan de cursist/organisatie zonder dat daarvoor kosten verschuldigd zijn een ander persoon uit de organisatie laten deelnemen. Dit dient wel in overleg met de opdrachtnemer te geschieden.

De opdrachtnemer zorgt ervoor dan bij annulering de terugbetaling binnen 10 weken zijn verwerkt.

Artikel 5: Annuleren Opdrachtnemer
Bij annulering, om welke reden dan ook door opdrachtnemer worden de kosten welke door opdrachtnemer voor het geannuleerde deel in rekening zijn gebracht gecrediteerd, mits in alle redelijkheid geen andere data overeengekomen kan worden. Andere kosten of schade kunnen onder geen enkel beding door de opdrachtgever/deelnemer op de opdrachtnemer worden verhaald.

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De door opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten voor nog niet uitgevoerde werkzaamheden worden aan opdrachtgever gecrediteerd.

Bij annulering door opdrachtnemer wordt de terugbetaling binnen 10 weken verwerkt.

Artikel 6: Uitval van docent/trainer
Bij ziekte en/of verhindering van docent/trainer zal Van Langen Counselling indien mogelijk voor vervanging zorg dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt opdrachtgever/organisatie zo snel mogelijk hiervan in kennis gesteld. Er zal in overleg zo spoedig mogelijk een alternatieve data worden voorgesteld. In geval van ziekte en/of verhindering van docent/trainer heeft cursist/organisatie geen recht op (schade-)vergoeding.
Extra kosten voor opdrachtnemer voor verplaatsen van de les/afspraak worden niet aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 7: Beperkte aansprakelijkheid
Van Langen Counselling spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden wat op basis van redelijkheid te verwachten valt. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende opdrachtgever, deelnemers en bedrijfsgevoelige informatie welke hem/haar tijdens de uitvoering van de opdracht direct of indirect ter gehore dan wel schriftelijk onder ogen is gekomen.

Artikel 9: Verveelvoudigen
Niets uit het materiaal beschikbaar gesteld door Van Langen Counselling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 10. Betaling
Wijze en tijdstip van facturering van Werkzaamheden worden bepaald in overleg met de opdrachtgever en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden ingediend. Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van EUR 125,- van het te vorderen bedrag.

Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 augustus 2009 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement.

Aldus vastgesteld te Groet op 1 augustus 2009 .